Радица Ристеска

Радица Ристеска

Член

Датум на раѓање: 31.01.1954 година

Брачен статус: Омажена, мајка на две деца

Националност: Македонец

Е-пошта: [email protected]

Образование

1977 година

Дипломиран правник

Универзитет Кирил и Методиј – Скопје, Правен факултет Јустинијан I

Работно искуство

1978 – 1979 година

Референт за работни односи, Раководител на општо-правен сектор во ГП Слобода Охрид

1985 година

Управно правен референт во Собрание на општина Охрид

1986 – 1997 година

Положен правосуден испит, Началник на Одделение за општа управа – Министерство за правосудство и управа ПЕ Охрид

1997 – 2018 година

Избрана за Судија во Основниот суд во Охрид, како судија на кривична област се до 15.07.2018 односно остварување на право на старосна пензија

25 јули 2018 година

Член на Државна Изборна Комисија

учество во избори

Учество во работата на Општинска изборна комисија Охрид, најпрво како началник на одделението за општа управа при избори на пратеници и при локални избори – Секретар на ОИК Охрид

Од редот на судиите Претседател на ОИК Охрид за една изборна единица при спроведување на Парламентарните избори 1998 г. и потоа исто од редот на судиите Претседател на ОИК за општина Дебрца – Локални избори 2005

Познавање на јазици

Мајчин јазик

Македонски

Skip to content