Лого ДИК новости

për punësimin e nëpunësve shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve për vendet e punës në vijim

UPR0101V02000 Bashkëpunëtor i lartë – koordinator i trajnerëve të brendshëm dhe të jashtëm, Njësia për trajnime të vazhdueshme – Qendra për trajnime, Sektori për trajnime të vazhdueshme, marrëdhënie me publikun dhe bashkëpunim ndërkombëtar

Skip to content