Лого ДИК новости

për punësimin e nëpunësi shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve për vendin e punës në vijim

UPR0101V04000 Bashkëpunëtor i ri për organizim dhe mbështetje teknike të trajnuesve të brendshëm dhe të jashtëm për përgatitjen dhe zbatimin e trajnimeve, Njësia për trajnime të vazhdueshme – Qendra për trajnime, Sektori për trajnime të vazhdueshme, marrëdhënie me publikun dhe bashkëpunim ndërkombëtar

Skip to content