Dobre Jançev

Sekretar i përgjithshëm

Datëlindja: 24. 01. 1966

Statuti bashkëshortor: i martuar

Arsimimi

1993

Fakulteti juridik, Universiteti Shën Qirili dhe Metodi Shkup, R. e Maqedonisë

Kualifikime të përfituara

2003

Provimi i jurisprudencës

Ministria e drejtësisë, R. e Maqedonisë, Shkup

2004

Provimin për përfitimin e titullit Drejtor për falimentim

Ministria e drejtësisë, R. e Maqedonisë, Shkup

2010/2011

Ka regjistruar studimet pasdiplomike (master) në grupin Edrejta juridike dhe administrata në Fakultetin juridik ;, Justiniani I, Universiteti Shën Qirili dhe Metodi Shkup

Universiteti „Shën Qirili dhe Metodi” Shkup

Përvojë pune

1993 – 1995

Institucioni: Zyra e avokatit Denko HristovShkup , Vendi i punës: Avokat stazhant

1996 – 1997

Institucioni: Dnevnik Rrethi SHAA, Shkup Vendi i punës: Redeksia ndërkombëtare dhe desk të Reuters

1997 – 1998

Institucioni: Qendra rajonale ekologjike, Budimpestë Zyra Shkup Vendi i punës Kordinator projekti

1999 – 2004

Institucioni:: Eksport import banka,SHA, Shkup Vendi i punës: Udhëheqës i shërbimit juridik

2006 – 2009

Institucioni: Komisioni shtetëror i zgjedhjeve Vendi i punës Udhëheqës i sekcionit për edukim

Nga 2009

Institucioni: Komisioni shtetëror i zgjedhjeve Vendi i punës: Këshilltar shtetëror për edukim

Përvojë pune në grupe / komisione

2009 – 2015

Qeveria e RM-së, Sekretariati për çështje evropiane – Grupi punues për ndryshimin e Legjislativës zgjedhore

2011 – në rrjedhje

Përfaqësues i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve në grupin punues kometent për përgaditjen e Raportit të tretë periodik të Republikës së Maqedonisë sipas paktit ndërkombëtar për të drejtë civile dhe politike

Përsosëshmëri profesionale

2007

OSCE Academy in Bishkek, Kyrgyzstan: Certificate for participated in the Training for Short Term Observers, Bishkek, Kyrgyzstan (2007)

2009

Building Resources in Democracy, Governance and Elections (BRIDGE): Certificate of Semi-Accreditation (Train the Facilitator component of accreditation as a BRIDGE Facilitator) Pretoria, South Africa

2010

OSCE Spillover Monitor Mission to Skopje Certificate for participation in Team Building and Communication Skills Training, Skopje, RM (2010)

2010

OSCE Spillover Monitor Mission to Skopje Certificate for participation in Training on Presentation and Communication Skills, Skopje, RM

2010

OSCE Spillover Monitor Mission to Skopje Certificate for participation in training Institutional Management Skills and Techniques, Ljubljana, Slovenia

2011

OSCE Spillover Monitor Mission to Skopje Certificate for completing training program on Training for Trainers (basic course), Skopje, RM

2011

Building Resources in Democracy, Governance and Elections (BRIDGE): Certificate of Fill-Accreditation (Train the Facilitator component of accreditation as a BRIDGE Facilitator) Skopje, Macedonia

2015

International IDEA: Certificate of Election Risk Management Tool – AURI (ERMTool), Skopje, Macedonia

Punim në projekte

2007 – Rrjedhëmisht

Zyra e UNDP, në Shkup : Koordinator teknik dhe anëtar i Komitetit teknik të projektit Технички One voter, one ballot, regarding proxy and family voting in Republic of Macedonia (2007-rrjedhëmisht)

Pjesëmarrje në konferenca, Seminare, misione vëzhguese në lidhje me zgjedhjet

10 – 12 shtator 2009

Pjesëmarrje në seminarin Maqedonia pa votim familjar – Analizë të zgjedhjeve parlamentare 2008, presidenciale dhe lokale 2009 – Sfidat dhe zgjidhja , Shkup.

4 – 6 shtator 2014

Konferenca vjetore e АCЕЕЕО-së me temë Pjesëmarrja e gruas në zgjedhje dhe në jetë publike dhe Planifikimi i zgjedhjeve të përgjithshme . dhjetor 2013, Lublanë, Slloveni, Vëzhgimi i Referendumit në nivel nacional, Bukuresht, Rumani.

Përvoja të mëparshme të proceseve zgjedhore

1996

Anëtar i KKZ-së Qendë, zgjedhjet lokale (1996)

1998

Përfaqësues i autorizuar i KZ në NJZ 72, pjesa Qendër – Zgjedhjet parlamentare

2005

Kretar i Këshillit zgjedhor 2702 KKZ Aerodrom, Zgjedhjet lokale

Njohja e gjuhëve të huaja

në mënyrë aktive

Gjuhën angleze

Skip to content