EDUKIM – ZGJEDHJET LOKALE 2021

UDHËZUES

PËR MËNYRËN E PËRDORIMIT TË PAJISJES PËR IDENTIFIKIM BIOMETRIK TË VOTUESVE (PIBV)

ZGJEDHJET LOKALE 2021

UDHËZUES

PËR SIGURIM, RUAJTJE, MENAXHIM DHE DISTRIBUIM TË MATERIALIT ZGJEDHOR

ZGJEDHJET LOKALE 2021

UDHËZUES

PËR PËRDORUES PËR MENAXHIM ME PAJISJEN PËR IDENTIFIKIM BIOMETRIK TË VOTUESVE

ZGJEDHJET LOKALE 2021

VIDEO DORACAK

PËR EDUKIM TË ANËTARËVE TË KËSHILLAVE ZGJEDHOR

ZGJEDHJET LOKALE 2021

VIDEO DORACAK

PËR VËZHGIM

ZGJEDHJET LOKALE 2021

KURSE ONLINE

PËR VOTUES

ZGJEDHJET LOKALE 2021

KURSE ONLINE

PËR KOMISIONET KOMUNALE TË ZGJEDHJEVE DHE KOMISIONI I ZGJEDHJEVE I QYTETIT TË SHKUPIT

ZGJEDHJET LOKALE 2021

KURSE ONLINE

PËR KËSHILLAT ZGJEDHORE

ZGJEDHJET LOKALE 2021

KURSE ONLINE

PËR PËRFAQËSUESIT E AUTORIZUAR LISTAVE PËR KANDIDAT

ZGJEDHJET LOKALE 2021

Skip to content