ЕДУКАЦИЈА – ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021

ПРИРАЧНИК

ЗА ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ НАМЕНЕТ ЗА ГЛАСАЧИ

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021 ГОДИНА

ПРИРАЧНИК

ЗА МЛАДИ ГЛАСАЧИ

ВТОРО ИЗДАНИЕ

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021 ГОДИНА

ИНФОРМАТИВНА БРОШУРА

ШТО Е ЛОКАЛНА ВЛАСТ И КАКО ЈА ИЗБИРАМЕ

ЛЕСНО РАЗБИРЛИВИ ИНФОРМАЦИИ

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021 ГОДИНА

ИНФОРМАТИВНА БРОШУРА

ЗА МЛАДИ ГЛАСАЧИ

ЛЕСНО РАЗБИРЛИВИ ИНФОРМАЦИИ

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021 ГОДИНА

ПРОГРАМА

ЗА ЕДУКАЦИЈА И ИНФОРМИРАЊЕ НА ГЛАСАЧИ

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021 ГОДИНА

ВОДИЧ

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ЧУВАЊЕ, РАКУВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ИЗБОРНИОТ МАТЕРИЈАЛ – ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021 ГОДИНА

ВОДИЧ

ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА УРЕДОТ ЗА БИОМЕТРИСКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ГЛАСАЧИТЕ (УБИГ)

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021 ГОДИНА

КОРИСНИЧКО УПАТСТВО

ЗА РАКУВАЊЕ СО УРЕД ЗА БИОМЕТРИСКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ГЛАСАЧИТЕ

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021 ГОДИНА

ПРИРАЧНИК

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ЧУВАЊЕ, РАКУВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ИЗБОРНИОТ МАТЕРИЈАЛ

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021 ГОДИНА

ПРИРАЧНИЦИ

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИ

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021 ГОДИНА

ВИДЕО ПРИРАЧНИК

ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ИЗБИРАЧКИТЕ ОДБОРИ

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021 ГОДИНА

ПРИРАЧНИК

ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ИЗБИРАЧКИТЕ ОДБОРИ

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021 ГОДИНА

ПРИРАЧНИК

ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ И ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021 ГОДИНА

ПРИРАЧНИК

ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА УРЕДОТ ЗА БИОМЕТРИСКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ГЛАСАЧИТЕ 2021

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021 ГОДИНА

ЏЕБЕН ПРИРАЧНИК

ЗА ЧЛЕНОВИ НА ИЗБИРАЧКИТЕ ОДБОРИ

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021 ГОДИНА

ЏЕБЕН ПРИРАЧНИК

ЗА ЧЛЕНОВИ НА ОПШТИНСКИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021 ГОДИНА

ПЛАН

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈА ЗА ИЗБИРАЧКИ ОДБОРИ

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021 ГОДИНА

ПРОГРАМА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ЕДУКАЦИЈА НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ, ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА НА ГРАДОТ СКОПЈЕ И ИЗБИРАЧКИТЕ ОДБОРИ

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021 ГОДИНА

УВЕРЕНИЕ

ЗА УСПЕШНО ЗАВРШЕНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ЕДУКАЦИЈА ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА ИЗБИРАЧКИТЕ ОДБОРИ

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021 ГОДИНА

ЏЕБЕН ВОДИЧ

ЗА ОВЛАСТЕНИ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021 ГОДИНА

ВИДЕО ПРИРАЧНИК

ЗА НАБЉУДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ 2021

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021 ГОДИНА

ПРИРАЧНИК

ЗА НАБЉУДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ 2021

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021 ГОДИНА

ЕЛЕКТРОНСКИ КУРС

ЗА ГЛАСАЧИ

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021 ГОДИНА

ЕЛЕКТРОНСКИ КУРС

ЗА ОПШТИНСКИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ И ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021 ГОДИНА

ЕЛЕКТРОНСКИ КУРС

ЗА ИЗБИРАЧКИ ОДБОРИ

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021 ГОДИНА

ЕЛЕКТРОНСКИ КУРС

ЗА ОВЛАСТЕНИ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021 ГОДИНА

Skip to content