за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места

УПР0101Г01000 Самостоен референт за избори, Подрачно одделение Струмица, Сектор за избирачки список, евиденција на избирачко право, составување и ажурирање на избирачкиот список и описот на избирачките места

Skip to content