Врз основа на член 196-б од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16 и 136/16) и член 5 од Упатството за постапување по поднесени пријави на граѓаните чии записи во Избирачкиот список по спроведените административни и теренски проверки се спорни записи, односно за кои има несовпаѓање на податоците за граѓаните предмет на проверки во Избирачкиот список, Државната изборна комисија на 48-та седница одржана на 25.07.2016 година ја донесе следнава

О Д Л У К А
за отварање канцеларии на Државната изборна комисија во седиштата на единиците на локалната самоуправа каде ќе се спроведува пријавувањето

член 1

Заради пријавување на граѓаните чии записи во Избирачкиот список по спроведените административни и теренски проверки се утврдени како спорни односно за кои има несовпаѓање на податоците за граѓаните предмет на проверки во Избирачкиот список, Државната изборна комисија ќе отвори дополнителни канцеларии во седиштата на единиците на локалната самоуправа каде ќе се спроведува пријавувањето… (повеќе)

Skip to content