Raport për fletëparaqitje të pranuara dhe të përpunuara për votim në PDK të RMV-së me pasqyrë për 05.03.2020 në ora 13:00

Skip to content