Pdf 2Raporti i zbatimit të zgjedhjeve për anëtarë të këshillit të komunave dhe këshillit të qytetit të shkupit, për kryetarë të komunave dhe qytetit të Shkupit 15 tetor 2017.pdf

 

Skip to content