Udhëzim për veprim gjatë pranimit të kërkesave për regjistrim, plotësim ose shlyerje të të dhënave në Listën zgjedhore të pranuara në formë elektronike në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve (neni 50 paragrafi (2) i Kodit zgjedhor)
Skip to content