Врз основа на член 66 од Деловникот на Државната изборна комисија, бр. 01-1322/1 од 06.07.2017 година и член 31 став 2 точките 2 и 10 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија”, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 и 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16 и 67/17), Државната изборна комисија на седницата одржана на 19 август 2017 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
ЗА ВАЖЕЊЕ И ПРИМЕНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ, 15 ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА

1. Обрасците за спроведување на изборите за Градоначалник на општините односно Градоначалник на Градот Скопје и избор за членови на советот на општината односно членови на Советот на Градот Скопје, објавени во „Службен весник на Република Македонија”, број 7/2009, 13/2009, 15/2009 и 27/2009 и на веб страницата на Државната избоена комисија, а ставени во важност и примена за Локалните избори 2013 година со Одлуката со бр. 07-299/1 од 24.07.2013 година, ќе ВАЖАТ и ќе се ПРИМЕНУВААТ и при спроведување на Локалните избори 2017 година, кои ќе се одржат на 15 октомври 2017 година…(повеќе)

Skip to content