Превземи (Барање за запишување, дополнување или бришење на податоците во посебните изводи од Избирачкиот список)

Skip to content