Врз основа на член 31 став 2 точка 35 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија”, број 40/06, 136/08,148/08,155/08,163/08,44/11, 51/11, 54/11,142/12, 31/13, 34/13,14/14, 30/14,196/15, 35/16, 97/16, 99/16,136/16,142/16 и 67/17), Државната изборна комисија на седницата одржана на 05.07.2017 година, донесе

ДЕЛОВНИК
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ГЛАВА 1
ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој деловник се уредува начинот на работа и одлучување на Државната изборна комисија (во понатамошниот текст: Комисија)… (повеќе)

Skip to content