Во Избирачкиот список со состојба 01.02.2017 година (ЦД доставено од страна на Државниот завод за статистика на 17.03.2017 година, по извршена техничко – методолошка обработка на податоците добиени од Министерството за внатрешни работи на 10.02.2017 година, согласно член 43 став 3 од Изборниот законик), бројот на гласачи со состојба со 1-ви февруари 2017 година е како следи:…(повеќе)

Skip to content