Предмет: УРГЕНЦИЈА

Почитувани,

Be известуваме дека, како подготовка за средбата со Владата на Република на Македонија, потребно е повторно да ни ги доставите следните податоци:

– Дали вашата општина има блокирана жиро сметка,

– Дали вашата општина има планирано во буџетот за 2017 година ставка за Локални избори 2017 година и

– Дали за Општинската изборна комисија се обезбедени сите просторно и технички услови од страна на соодветната општина.

Барање со иста содржина е доставено до Вас и пред една недела, но имајќи предвид дека само неколку општински изборни комисии одговорија на првото барање, Be молам веднаш, a најдоцна до утре 06 септември 2017 година, до 14:00 часот да ни ги доставите бараните подотоци.

 

Pdf 2Ургенција до ОИК.pdf

Skip to content