Државната изборна комисија постапувајќи по примените барања за иззеллање од должноста претседател, заменик претседател, член или заменик член во општинските изборни комисии врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со членовите 18 став (3), 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 став (1) и (2) од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 136/16 I 142/16), дава

ИЗВЕСТУВАЊЕ

1. Барањето, број 08-3442/1 од 29.11.2016 година, за изземање од должноста заменик член во Општинската изборна комисија Шуто Оризари, поднесено од ДРАГАНА ЧОЛКОВА вработена во Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој именувана со одлука за формирање на општинска изборна комисија Струга, број 08-1304/1 од 28.04.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија”, број 84 од 30 април 2016 година, HE Е ПРИФАТЕНО.

2. Барањето број 10-3352/3 од 01.12.2016 година, за изземање од должноста претседател во Општинската изборна комисија Пласница, поднесено од АНЕЛ МЕХМЕД вработен во Агенција за храна и ветеринарство именуван со одлука за формирање на општинска изборна комисија Студеничани, број 08-1304/1 од 28.04.2016 година, објавена во ‘Службен весник на Република Македонија’, број 84 од 30 април 2016 година, HE Е ПРИФАТЕНО…(повеќе)

Skip to content