Државната изборна комисија постапувајки по примените барања за изземање од должноста претседател, заменик претседател, член или заменик член во општинските изборни комисии врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со членовите 18 став (3), 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 став (1) и (2) од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14,196/15, 35/16, 97/16, 136/16 и 142/16), дава

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ

1. Барањето, број 08-3194/1 од 16.11.2016 година, за изземање од должноста заменик член во Општинската изборна комисија ГРАДСКО, поднесено од ТОНИ ТАСКОВ, вработен во Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството – Велес именуван со одлука за формирање на општинска изборна комисија Градско, број 08-1304/1 од 28.04.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија”, број 84 од 30 април 2016 година, HE Е ПРИФАТЕНО.

2. Ова известување ќе се објави на интернет страницата на Државната изборна комисија…(повеќе)

Skip to content