Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, në bazë të nenit 31 paragrafi 2 alinea në lidhje me nenin 18 paragrafi 3, nenin 33 paragrafi 1, 34 paragrafi 1 dhe 4 dhe nenin 35 paragrafi 1 dhe 2 të Kodit zgjedhor, („Gaz.zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër ,40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14 dhe 30/14) duke vepruar në shkarkimin e funksionit kryetar, zëvendëskryetar, anëtar dhe zëvendës anëtar të komisioneve komunale të zgjedhjeve lëshon

NJOFTIM

1. Kërkesa, numër 08-3149/1 të datës 16.11.2016, për shkarkimin nga funksioni zëvendës anëtar i Komisionit komunal të zgjedhjeve Gradsko, parashtruar nga TONI TASKOV, i punësuar në Agjencionin për stimulim të zhvillimit të bujqësisë –Veles, i emëruar me vendim për formimin e komisionin komunal të zgjedhjeve Gradsko, të shpallur në ,, Gaz. Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” numër 84 të datës 30 prill 2016 NUK U PRANUA
2. Ky njoftim me do të shpallet në faqen e internetit të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve…(më shumë)

Skip to content