Државната изборна комисија постапувајќи по примените барања за изземање од должноста претседател, заменик претседател, член или заменик член во општинските изборни комисии врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со членовите 18 став (3), 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 став (1) и (2) од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13,14/14, 30/14,196/15, 35/16, 97/16,136/16 и 142/16), дава

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Барањето, број 08-3287/1 од 22.11.2016 година, за изземање од должноста член во Општинската изборна комисија ГАЗИ БАБА, поднесено од ЕЛЕНА ПОП КОЧОВА, вработена во Министерство за финансии со одлука за формирање на општинска изборна комисија Гази Баба, број 08-1304/1 од 28.04.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија”, број 89 од 09 мај 2016 година, HE Е ПРИФАТЕНО…(повеќе)

Skip to content