Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со членовите 18 став (3), 33 сгав (1), 34 став (1) и (4) и 35 став (1) и (2) од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16,136/16 и 142/16), Државната изборна комисија на седницата одржана на 27.11.2016 година, донесе

 

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ
ИЗБОРНИ КОМИСИИ

I.  Во одлуките за формирање на општинските изборни комисии, број 08-1304/1 од 28.04.2016 година, објавени во „Службен весник на Република Македонија , број 84 од 30 април 2016 година, број 08-1304/3, 06.05.2016 година, објавена во Службен весник на Република Македонија број 89 од 09.05.2016 година, број 08-1304/5 од 10.05.2016 година, број 08-2788/1 од 28.10.2016 година, број 08-2788/3 од 03.11.2016 година, број 08-2788/5 од 09.11.2016 година, број 08-2788/7 од 14.11.2016 година и број 08-2788/9 22.11.2016 година, Државната изборна комисија решавајќи по поднесените барања за неприфаќање за извршување на должноста претседател, заменик претседател, член или заменик член во општинските изборни комисии поради здравствени или семејни причини, ги изврши следните измени и дополнувања:

1. Во составот на Општинската изборна комисија НОВО СЕЛО, заменик членот АЦО КРЛЕВ вработен во Општина Ново Село СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира БЛАГОЈ ТАСЕВ вработен во Општина Ново Село.

2. Во составот на Општинската изборна комисија ДЕМИР КАПИЈА, заменик членот РИСТЕ ТАШЕВ вработен во Општина Неготино СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира ТРАЈЧЕ КАМЧЕВ вработен во Агенција за катастар на недвижности.

3. Во составот на Општинската изборна комисија КИСЕЛА ВОДА, заменик членот РУЖИЦА ЈОВАНОВИЌ – МАЛИНОВСКА вработена во Институт за стандардизација на Република Македонија СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира ВИКТОРИЈА МАТЕВСКА – ЗДРАВКОВСКА вработена во Општина Аеродром…(повеќе)

Skip to content