ПРЕДМЕТ: НАСОКИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ВО БАРАЊЕ ОД 16.09.2017 ГОДИНА

Почитувани,

На работниот состанок одржан на 17 септември 2017 година, Државната изборна комисија го разгледа Вашето барање за толкување и го дава следното мислење:

  1. Листата за членови на советот на општина Аеродором, поднвсвна од Коалииијата предводена од ВМРО – ДПМНЕ во целост ги исполнува условите предвидени во член 64 став 5 од Изборниот законик. односно во поднесената листа најмалку 40% од кандидатите му поипаѓаат на помалку застапениот пол, и тоа: на секои три мѕста најмалку едно место му припаѓа на помалку застапениот пол и дополнително уште најмалку по едно место на секои десет места.

Pdf 2Насоки за постапување во врска со барање за толкување од 16.09.2017 за ОИК Аеродром.pdf

Skip to content