LËNDA:  UDHËZIME PËR VEPRIM SIPAS KËRKESËS SË 16.09.2017

Të nderuar,

Në mbledhjen e punës të mbajtur më 17 shtator 2017, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve shqyrtoi kërkesën Tuaj për interpretim dhe e dha mendimin e mëposhtëm:

  1. Lista e anëtarëve të Këshillit të Komunës së Aerodromit, të paraqitur nga Koalicioni i udhëhequr nga VMRO-DPMNE, i plotëson të gjitha kërkesat e përcaktuara në nenin 64 paragrafi 5 të Kodit Zgjedhor, përkatësisht në listën e paraqitur, të paktën 40% e kandidatëve i përkasin gjinisë më pak së përfaqësuar, dhe atë: për çdo tre vende, të paktën një vend i takon gjinisë më pak së përfaqësuar dhe së paku edhe nga një vend tjetër për çdo dhjetë vende.

Pdf 2Udhëzime për veprim sipas kërkesës së 16.09.2017 për KKZ-në Aerodromit.pdf

Skip to content