LËNDA:  UDHËZIME PËR VEPRIM

Të nderuar,

Ju njoftoj se paraqitësit e listave të kandidatëve për kryetarët e komunave dhe anëtarët e këshillave komunal i dorëzojnë listat e kandidatëve në Komisionin komunal të zgjedhjeve në një formë të miratuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.

Përveç kësaj, situata nuk është se kandidatët në formë të shkarkuar nga faqja e internetit e Komisionit duhet të shtypen, por listat e dorëzuara të kandidatëve duhet të përmbajnë të gjitha elementet e përcaktuara në formularin e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, siç është:

– për çka është paraqitur lista (zgjedhja e anëtarëve të këshillit ose kryetarit të komunës),

– për cilën komunë paraqitet lista,

– emri i listës,

– emri i parashtruesit të listës,

– lista duhet të përfshijë aq kandidatë për sa bëhet zgjedhja (kryetar ose anëtarët e këshillit), me të dhënat për personat (emri, mbiemri, vendbanimi i përhershëm dhe numri i personal i identifikimit të qytetarit),

– emri, mbiemri, numri personal i identifikimit të qytetarit dhe nënshkrimi i parashtruesit të listës.

Formulari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve nuk është një formular për të shtypur emrat dhe të dhënat për kandidatët, por një drejtim mbi atë se si duhet të duken dhe cilat elemente duhet të kenë listat e dorëzuara.

Nëse listat e dorëzuara në Komisionin Tuaj komunal të zgjedhjeve përmbajnë të gjitha elementet që janë dhënë në formën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe lista nuk mban një logo nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, ky nuk është një gabim që duhet të korrigjohet në afat prej 48 orësh.

Për këtë nuk duhet të jepni raportim për parregullsi.

Pdf 2Udhëzime për veprim në lidhje me formularin për listat e kandidatëve.pdf

Skip to content