Посебно упатство за процедурата за остварување на избирачкото право на избирачот кој на денот на гласање ги исполнува законските услови да биде запишан во избирачкиот список

Посебен образец за запишување на избирач во избирачкиот список на денот на гласањето

Skip to content