Лого ДИК новости

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i njofton votusit të cilët nuk janë në gjendje të votojë në vendvotim (person i sëmurë ose i pamundur në pajtim me Udhëzimin për paraqitje dhe votim të personave të pamundur ose të sëmurë të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve), ndërsa dëshiron të votojë, për këtë do ta njoftojë Komisionin Komunal të Zgjedhjeve më së voni 7 ditë para ditës së përcaktuar për votim, përkatësisht 12 gusht, deri në ora 24 ( neni 111 paragrafi 1 të Kodit zgjedhor).

Njoftimi dorëzohet në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve ose  nëpërmjet Aplikacionit për paraqitje të personave të pamundur dhe të sëmurë dhe të personave të cilët janë në karantinë shtëpiake për shkak të testit pozitiv për KOVID-19 dhe të cilëve u është shqiptuar masa vetë-izolim.

Krahas njoftimit në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve, personi duhet të dorëzojë, në origjinal ose kopje edhe provë mjekësore për sëmundjen, aktvendim  të vlefshëm për shfrytëzim të kujdesit nga person i tretë për sëmundjet ( të përmendura në nenin 1 të Udhëzimit). Njoftimi mund të dorëzohet  edhe nëpërmjet personit të autorizuar. Parashtrimi elektronik mund të bëhet nga një e-mail adresë më së shumti për dy persona.

Personat e sëmurë dhe të pamundur votojnë në shtëpitë e tyre një ditë para ditës së përcaktuar për mbajtjen e zgjedhjeve, më 19 gusht 2022 (e premte).

Votuesit të cilët janë në karantinë shtëpiake për shkak të testit pozitiv për KOVID-19 dhe votuesit të cilëve u është shqiptuar masa vetë-izolim nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, ndërkaq dëshirojnë të votojnë, për këtë do ta njoftojnë Komisionin Komunal të Zgjedhjeve më së voni 5 ditë para ditës së përcaktuar për votim, përkatësisht 14 gusht, deri në ora 24 ( neni 111-b paragrafi 1).

Njoftimi dorëzohet në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve ose  nëpërmjet Aplikacionit për paraqitje të personave të pamundur dhe të sëmurë dhe të personave të cilët janë në karantinë shtëpiake për shkak të testit pozitiv për KOVID-19 dhe të cilëve u është shqiptuar masa vetë-izolim, në pajtim me Udhëzimin për paraqitje dhe votim të personave të cilët janë në karantinë shtëpiake për shkak të testit pozitiv për KOVID-19 dhe votuesve të cilëve u është shqiptuar masa vetë-izolim. Një person mund të jetë i autorizuar më së shumti për dy persona. Nga një e-mail adresë mund të dërgohen më së shumti dy njoftime.

Komisioni komunal i Zgjedhjeve me detyrë zyrtare merr të dhëna nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor për persona të cilët janë paraqitur për votim në pajtim me nenin 111-b paragrafi (1) të Kodit zgjedhor. Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor ka për detyrë në afat prej 24 orësh nga kërkesa e pranuar t’i dërgojë në komisionin komunal të zgjedhjeve të dhënat për personat e paraqitur për votim në pajtim me nenin 111-b paragrafin (1). (neni 111-b paragrafi (3).

Personat të cilët janë pozitiv me Kovid-19 dhe personat të cilëve u është caktuar masa e vetë-izolimit votojnë në shtëpitë e tyre një ditë para ditës së pëarcaktuar për mbajtjen e zgjedhjeve, më 19 gusht 2022 ( e premte).

E-mail adresat e KKZ-ve:

KKZ Mavrovë dhe Rostushë – [email protected]

KKZ Tetovë – [email protected]

KKZ Qendër Zhupë – [email protected]

 

Model i njoftimit për votim të votuesit i cili është në karantinë shtëpiake për shkak të testit pozitiv për kovid-19 dhe votuesit të cilit i është caktuar masa e vetë-izolimit

Model i njoftimit për votim të personit i sili është i sëmurë ose i pamundur

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content