Për mënyrën e grumbullimit të nënshkrimeve në përfaqësitë Diplomatiko-konsulare të Republikës së Maqedonisë së Veriut jashtë vendit për mbështetje të listës së kandidatëve për deputetë, parashtruar nga grup zgjedhësish (neni 61 paragrafi 2 i Kodit zgjedhor)

Skip to content