Sqarim për zbatimine shikimit publik në përfaqësitë diplomatiko konzulare të Republikës së Maqedonisë së Veriut jashtë vendit dhe paraqitja për votim

Skip to content