Raport për fletëparaqitje të pranuara dhe të përpunuara për votim në PDK të RMV-së me pasqyrë për 04.03.2020 në ora 12:30

Skip to content