Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, në seancën e 40-të, e cila u mbajt më 09.05.2019 (e enjte), Komisioni i shqyrtoi dhe vendosi sipas kundërshtimeve (ankimimeve) të parashtruara nga përfaqësuesi i autorizuar. Sa i takon kundërshtimeve të parashtruara u vendos në mënyrën si vijon:

 1. Kundërshtimi Pa1 9 107 i datës 7.5.2019 , për Vendvotimin 1789 Komuna Novo Sellë, për zgjedhjen e kryetarit të Komunës së Novo Sellës, pas shqyrtimit të detajuar, në mënyrë unanime u refuzua nga Komisioni shtetëror i zgjedhjeve.

Njëkohësisht, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, miratoi Konkluzion për shkarkimin e anëtarëve të këshillit zgjedhor për këtë vendvotim si dhe të komisioni komunal zgjedhor të Novo Sellës.

 • Kundërshtimi Pa1 9 108 i datës 7.5.2019, për Vendvotimin 1001 Komuna Kumanovë, për zgjedhjen e kryetarit të Republikës, pas shqyrtimit të detajuar, në mënyrë unanime u pranua nga Komisioni shtetëror i zgjedhjeve. • Njëkohësisht, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, miratoi Konkluzion për shkarkimin e anëtarëve të këshillit zgjedhor për këtë vendvotim.

Gjithashtu, për vendvotimet ku u pranuan kundërshtimet, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve miratoi Aktvendim për anulimin e votimit, në përputhje me nenin151 paragrafi (1) të Kodit zgjedhor, por duke pasur parasysh se rezultatet e vendvotimeve të anuluara nuk ndikojnë në rezultatin përfundimtar, nuk do të ketë rivotim në të njëjtët.

 • Kundërshtimi Pa1 9 109 i datës 7.5.2019, për Vendvotimin 2350/1 Komuna Studeniçan, për zgjedhjen e kryetarit të Republikës, pas shqyrtimit të detajuar, në mënyrë unanime u refuzua nga Komisioni shtetëror i zgjedhjeve.
 • Kundërshtimi Pa1 9 110 i datës 7.5.2019, për Vendvotimin 2047 Komuna Bërvenicë, për zgjedhjen e kryetarit të Republikës, pas shqyrtimit të detajuar, në mënyrë unanime u refuzua nga Komisioni shtetëror i zgjedhjeve.
 • Kundërshtimi Pa1 9 111 i datës 7.5.2019, për Vendvotimin 2967/1 Komuna Shuto Orizar, për zgjedhjen e kryetarit të Republikës, pas shqyrtimit të detajuar, në mënyrë unanime u pranua nga Komisioni shtetëror i zgjedhjeve. Njëkohësisht, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, miratoi Konkluzion për shkarkimin e këshillit zgjedhor të këtij vendvotimi, në ndërrimin përkatës kur ka ndodhur shkelja.

• Kundërshtimi Pa1 9 112 i datës 7.5.2019, për Vendvotimin 2859 Qendër, për zgjedhjen e kryetarit të Republikës, pas shqyrtimit të detajuar, në mënyrë unanime u refuzua nga ana e Komisionit shtetëror zgjedhor.

 • Kundërshtimi Pa1 9 113 i datës 7.5.2019 për Vendvotimin 2430/1 Komuna Saraj, për zgjedhjen e kryetarit të Republikës, pas shqyrtimit të detajuar, në mënyrë unanime u pranua nga ana e Komisionit shtetëror zgjedhor. Njëkohësisht, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, miratoi Konkluzion për shkarkimin e anëtarëve të këshillit zgjedhor për këtë vendvotim.
 • Kundërshtimi Pa1 9 114 i datës 7.5.2019, për Vendvotimin 0277/1 Komuna Plasnicë, për zgjedhjen e kryetarit të Republikës, pas shqyrtimit të detajuar, në mënyrë unanime u refuzua nga ana e Komisionit shtetëror zgjedhor.

Gjithashtu, për vendvotimet ku u pranuan kundërshtimet, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve miratoi Aktvendim për anulimin e votimit, në përputhje me nenin151 paragrafi (1) të Kodit zgjedhor, por duke pasur parasysh se rezultatet e vendvotimeve të anuluara nuk ndikojnë në rezultatin përfundimtar, nuk do të ketë rivotim në të njëjtët.

 • Kundërshtimi Pa1 9 115 i datës 7.5.2019, për Vendvotimin 1281/1 Komuna Ohër, për zgjedhjen e kryetarit të Republikës, pas shqyrtimit të detajuar, në mënyrë unanime u refuzua nga ana e Komisionit shtetëror zgjedhor.
 1. Kundërshtimi Pa1 9 116 i datës 7.5.2019, për Vendvotimin 1261 Komuna Ohër, për zgjedhjen e kryetarit të Republikës, pas shqyrtimit të detajuar, në mënyrë unanime u refuzua nga ana e Komisionit shtetëror zgjedhor. Njëkohësisht, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, miratoi Konkluzion për shkarkimin e anëtarëve të këshillit zgjedhor për këtë vendvotim.
 1. Kundërshtimi Pa1 9 117 i datës 7.5.2019, për vendvotimin 1521 Komuna Prilep, për zgjedhjen e Kryetarit të Republikës, pas shqyrtimit të detajuar, në mënyrë unanime u refuzua nga ana e Komisionit shtetëror zgjedhor. Njëkohësisht, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, miratoi Konkluzion për shkarkimin e anëtarëve të këshillit zgjedhor për këtë vendvotim.

Gjithashtu, për vendvotimet ku u pranuan kundërshtimet, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve miratoi Aktvendim për anulimin e votimit, në përputhje me nenin151 paragrafi (1) të Kodit zgjedhor, por duke pasur parasysh se rezultatet e vendvotimeve të anuluara nuk ndikojnë në rezultatin përfundimtar, nuk do të ketë rivotim në të njëjtët.

 1. Kundërshtimi Pa1 9 118 i datës 7.5.2019, për vendvotimin 1588 Komuna Radovish, , pas shqyrtimit të detajuar, në mënyrë unanime u pranua nga ana e Komisionit shtetëror zgjedhor.

Gjithashtu, për vendvotimet ku u pranuan kundërshtimet, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve miratoi Aktvendim për anulimin e votimit, në përputhje me nenin151 paragrafi (1) të Kodit zgjedhor, por duke pasur parasysh se rezultatet e vendvotimeve të anuluara nuk ndikojnë në rezultatin përfundimtar, nuk do të ketë rivotim në të njëjtët.

 1. Njëkohësisht, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, miratoi Konkluzion për shkarkimin e anëtarëve të këshillit zgjedhor për këtë vendvotim.

Gjithashtu, për vendvotimet ku u pranuan kundërshtimet, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve miratoi Aktvendim për anulimin e votimit, në përputhje me nenin151 paragrafi (1) të Kodit zgjedhor, por duke pasur parasysh se rezultatet e vendvotimeve të anuluara nuk ndikojnë në rezultatin përfundimtar, nuk do të ketë rivotim në të njëjtët.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content