Komisioni shtetëror i zgjedhjeve në pajtim me kushtet e parashtruara në „Programin e edukimit të detyrueshëm të Komisionit komunal të zgjedhjeve, këshillave zgjedhorë për votim në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Këshillave zgjedhorë për votim jashtë vendit”, për zgjedhjet e parakohshme për deputetë në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut 2020, Shpall

 

THIRRJE PËR PARAQITJEN E KANDIDATËVE

TË INTERESUAR TË BËHEN BASHKËPUNTORË T

Ë  STAFIT PËR EDUKIM NË KSHZ        

Nga kandidatët e interesuar dotë selektohen më së shumti  25 kandidatë.

Nga kandidatët që do ta kalojnë selektimin

  • Ta vizitojnë trajnimin ,, Trajnim për trajnuesit “ në kohëzgjatje prej 5 ditëve, me qëllim ta përforcojnë dijen dhe aftësitë e kandidatëve për zbatimin e trajnimit/edukimit e moshave madhore për procesin zgjedhor si dhe përgjegjësitë e organeve zgjedhore dhe gjitha palëve të kyçura dhe

  • Program rrjedhës për mbështetje mentoreske nga ana e të punësuarve në Sektorin e e edukimit të KSHZ-së.

 

KSHZ-ja për kandidatët që do ta kaklojnë me sukses  trajnimin për trajnues dhe procesin e selektimit do të ndajë sertifikate. Kandidatët e sertifikuar kanë për detyrë që ta zbatojnë trajnimin komisioneve komunale të zgjedhjeve dhe këshillave zgjedhorë sipas nevojave të përcaktuaradhe programit të miratuar të KSH-së , në pajtim me kalendarin e afateve për organizimin e Zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin Maqedonisë së Veriut 2020

 

Kushtet të cilat duhet ti përmbushë kandidati:

  1. Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut (legjitimohet me kopje të letërnjoftimit /ose pasaportës);

  2. Të ketë të kryer arsimim të lartë(dorëzohet kopje e diplomës ose/ të çertifikatës për mbarimin e arsimimit të lartë);

  3. Përvojë për zbatimin e trajnimeve në organizim të organizatatave qytetare ose/ administratës publikenë lëminë juridike/ose sistemit politik(tregohet kopje e sertifikatit, vërtetimit ose çertifikatës);

  4. Përvoja e mëpaershme në procesin zgjedhor logaritet si avansim ( tregohet kopje e sertifikatit, vërtetimit ose çertifikatës);

    Përgjegjësitë:
  • Përgaditja dhe zbatimi i trajnimeve të Komisioneve komunale të zgjedhjeve dhe të këshillave zgjedhorë në përgaditjen e Zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin Maqedonisë së Veriut 2020;

  • Zbatimi i trajnimeve gjatë kohës së ditëve të punës, ditëve të fundjavës dhe festave shtetërore;

  • Puna e përbashkët me stafin e trajnuesve nën udhëheqjen e e mentorit të KSHZ-së;

  • Udhëtimi brenda shtetit në pajtim me nevojat:

Kandidatët e interesuar fletëparaqitjet e tyre veta( komplete me CV dhe dëshmitë e duhura ti dorëzojnë më së voni deri më 08.01.2020  në ora 14:00 (e mërkurë) në këtë adresë: Bul. Sv.Kiril I Metodi nr. 54, 1000 Shkup ose në mënyrë elektronike  е-mail : [email protected]

 

                                                                                                        KOMISIONI SHTETËR I ZGJEDHJEVE                                                                                                                                              Kryetar,                                                                                                                                       Oliver Derkoski                                                            
Skip to content