Лого ДИК новости

Udhëzim për pamjen e bexheve për identifikim të organeve zgjedhore, administratës zgjedhore, përfaqësuesve të autorizuar të parashtruesve të listave për kandidatë, vëzhguesve ndërkombëtar dhe vendas për zgjedhjet për anëtarë të këshillave të komunave dhe këshillit të qytetit të shkupit dhe për kryetarë të komunave dhe kryetarin e qytetit të Shkupit për vitin 2021

Skip to content