Udhëzim për plotësim të udhëzimit për votim të personit të pamundur ose të sëmurë (neni 111 paragrafi (1), (2) dhe (3) i Kodit zgjedhor)

Skip to content