Упатство за дополнување на упатството за гласање на немоќно или болно лице (член 111 став 1,2 и 3 од Изборниот законик)

Skip to content