Рекламни паноа и билборди

Член 1

Општините во Република Македонија, градот Скопје и правните лица кои стопанисуваат со рекламните паноа и билборди се должни во рок од пет дена од денот на распишување на изборите јавно да ги објават локациите и цените за закуп на рекламните паноа и билборди.

Член 2

Локациите и цените за закуп на рекламните паноа и билборди се доставуваат и до Државната изборна комисија со цел спроведување на ждрепката,

Член 3

Максималниот број на рекламни паноа и билборди кои може да се користат за политичко рекламирање изнесува 50% од вкупниот број на територијата на определена општина, градот Скопје, односно на територијата на кое определено правно лице стопанисува со истите.

Член 4

Политичките партии имаат право на закуп за политичко рекламирање на рекламните паноа и билборди на транспарентен и недискриминаторски начин согласно со следните критериуми:

– 40% од вкупниот број се достапни на партиите на власта;

– 40% од вкупниот број се достапни на партиите во опозицијата во Собранието на Република Македонија;

– 10% од вкупниот број се достапни на парламентарните партии кои немаат пратенички групи во Собранието на Република Македонија и

– 10% од вкупниот број се достапни на вонпарламентарните партии во Република Македонија… (повеќе)

Skip to content