Упатство за постапување при прием на барања за запишување, дополнување или бришење на податоци во Избирачкиот список добиени по електронски пат во ДИК

Skip to content