Стратешки план на Државната изборна комисија

Заклучоци:

  1. Да ce изготви анализа на исполнетосг на стратешките цели и насоки на Државната изборна комисија;
  2. Да се развие „Оперативен план на Државната изборна комисија” за наредниот период;
  3. Да се отпочне со планирање на ресурси за идните активности на Државната изборна комисија;
  4. Да со изготви Функционална анализа;
  5. Да се изготват и воспостават пишани процедури за работа ма Државната изборна комисија и Стручната служба и Електронски мснаџмент систем... (повеќе)
Skip to content