Врз основа на член 66 од Деловникот на Државната изборна комисија, бр. 01-1322/1 од 06.07.2017 година и член 49 став 1 од Изборниот законик законик („Службен весник на Република Македонија”, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16,’ 136/16,’ 142/16 и 67/17), Државната изборна комисија на 128 седница одржана на 19.08.2017 година донесе

ОДЛУКА
за отварање канцеларии на Државната изборна комисија во седиштата на единиците на
локалната самоуправа каде ќе се спроведува јавниот увид во Избирачкиот список и ќе се
собираат потписи за листи на кандидати предложени од група избирачи за Локалните избори кои
ќе се одржат на 15.10.2017 година

член 1

Заради спроведување на јавниот увид во Избирачкиот список и собирање потписи за листи на кандидати предложени од група избирачи, за Локалните избори кои ќе се одржат на 15.10.2017 година, Државната изборна комисија ќе отвори дополнителни канцеларии во седиштата на единиците на локалната самоуправа, каде што нема свои подрачни одделенија или канцеларии…(повеќе)

Skip to content