Në pajtim me nenin 66 të Rregullores së Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 01-1322 / 1 të datës 06.07.2017 dhe nenit 49 paragrafi 1 të Kodit zgjedhor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16 dhe 67/17), Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, në seancën nr. 128 e mbajtur më 19.08.2017, solli

VENDIM
për hapjen e zyrave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në selinë e njësive të
vetëqeverisjes lokale ku do të kryhet inspektimi publik në List
ën e zgjedhësve dhe do të
grumbullohen nënshkrimet për listat e kandidatëve të propozuar nga një grup
zgjedh
ësish në Zgjedhjet lokale që do të mbahen më 15.10.2017

Neni 1

Për shkak të kryerjes së inspektimit publik në Listën e zgjedhësve dhe për grumbullimin e nënshkrimeve për listat e kandidatëve të propozuar nga një grup zgjedhësish, për Zgjedhjet lokale që do të mbahen më 15.10.2017, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve do të hapë zyra shtesë në njësitë e vetëqeverisjes lokale, ku nuk ka zyra apo seksione të saj rajonale…(më shumë)

Skip to content