Согласно член 49 и 49 а став 1 од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16) и член 34 од привремениот Деловник на Државната изборна комисија, a no спроведената организационо-техничка и методолошка обработка на податоците на граѓаните од страна на Државниот завод за статистика (ЦЦ – со состојба на Избирачкиот список за ставање на јавен увид добиено од Државниот завод за статистика на 18.08.2017 година), Државната изборна комисија на седницата одржана на 20 август 2017 година го донесе следниот

ИЗВЕШТАЈ
за утврдување на состојбата во Избирачкиот список за ставање на јавен увид за
одржување на Локалните избори на 15.10.2017 година

1. Се утврдува Избирачкиот список за ставање на јавен увид.

2. По спроведената организационо-техничка и методолошка обработка на Избирачкиот список за ставање на јавен увид, состојбата на Избирачкиот список е следна…(повеќе)

Skip to content