Në bazë të nenit 49 dhe 49a paragrafi 1 të Kodit Zgjedhor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 136/16 dhe 142/16) dhe neni 34 të Rregullores së përkohshme të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, dhe pas përpunimit të realizuar metodologjik dhe tekniko-organizues të të dhënave të qytetarëve nga ana e Entit shtetëror të statistikës (CD – me gjendje të Listës zgjedhore për vënie në inspektim publik nga Enti shtetëror i statistikës më 18.08.2017), Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në takimin e mbajtur më 20 gusht 2017 ka miratuar si vijon

RAPORT
për përcaktimin e gjendjes së Listës zgjedhore për vënie në inspektim publik për
mbajtjen e Zgjedhjeve lokale më 15.10.2017

1. Konstatohet Lista zgjedhore për vënie në inspektim publik
2. Pas përpunimit të realizuar metodologjik dhe tekniko-organizues të Listës zgjedhore për vënie në inspektim publik, gjendja e Listës zgjedhore është si vijon…(më shumë)

Skip to content