LËNDA:  UDHËZIME PËR VEPRIM SIPAS KËRKESËS SË 17.09.2017

Të nderuar,

Në mbledhjen e punës të mbajtur më 17 shtator 2017, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e shqyrtoi kërkesën Tuaj dhe e dha mendimin e mëposhtëm:

1. Një parashtrues i autorizuar i listës së kandidatëve për anëtarët e këshillit të komunës mund të bëjë një korrigjim në listë, përkatësisht zëvendësim i një kandidati të propozuar me një tjetër kandidat, deri në momentin e konfirmimit të listës.

2. Pas konfirmimit të listës, zëvendësimi i një kandidati të propozuar me një kandidat të ri mund të bëhet vetëm në kushtet e përcaktuara në nenin 67-a të Kodit zgjedhor.

Pdf 2Udhëzime për veprim sipas kërkesës së 17.09.2017 për KKZ-në e Dellçevës.pdf

Skip to content