ПРЕДМЕТ: НАСОКИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ПО БАРАЊЕ ОД 17.09.2017 ГОДИНА

Почитувани,

На работниот состанок одржан на 17 септември 2017 година, Државната изборна комисија го разгледа Вашето барање и го дава следното мислење:

1. Овластен подносител на листа на кандидати за членови на совбтот на општината. може да изврши корекција во листата односно замена на еден предложен кандидат со друг, се до моментот на потврдување на листата.

2. По потврдувањето на листата замена на предложен кандидат со нов може да се направи доколку настапат условите предвидени во член 67-а од Избоониот законик.

Pdf 2Насоки за постапување по барање од 17.09.2017 за ОИК Делчево.pdf

Skip to content