Pdf 2Одлука за изменување на Упатство, број 08-1428/1 од 25.07.2017 година, за начинот и постапката за поднесување, прием и потврдување на кандидатските листи за локални избори.pdf

Skip to content