Pdf 2Udhëzim për mënyrën dhe procedurën e parashtrimit, pranimit dhe konfirmimit të listave të kandidatëve për zgjedhjet lokale.pdf

Skip to content