На 39-та седница на Државната изборна комисија, која се одржа на 6.5.2019 година, врз основа на податоците во доставените записници од избирачките одбори и општинските изборни комисии беше утврден бројот на гласови што го добила секоја Листа на кандидат за избор на Претседател на Републиката пооделно, односно:

-Кандидатот Гордана Сиљановска Давкова, добила 377.713 гласа;

-Кандидатот Стево Пендаровски, добил 436.212 гласа.

Согласно пресметаните и утврдените резултати од гласањето, Државната изборна комисија утврди дека за Претседател на Републиката е избран кандидатот Стево Пендаровски, кој добил мнозинство гласови од избирачите кои гласале.

Со објавувањето на првичните резултати започнува да тече рокот за приговори од 48 часа, согласно член 148 став (2) од Изборниот законик.

Претседателот на Државната изборна комисија, Оливер Деркоски се заблагодари на членовите на Државната изборна комисија и на стручната служба на Државната изборна комисија, за успешно завршената работа во овој изборен процес.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЗАКЛУЧОК за објавување на првични резултати од вториот круг на гласање за избор на претседател на републиката врз основа на податоци од записниците од општинските изборни комисии

Со цел непречено спроведување на Изборите за Претседател на Републиката 2019 година, кои ќе се одржат на 21.4.2019 година, Државната изборна комисија, денес 15.02.2019 година, во 12:30 часот одржа работен состанок со членовите на Државната комисијата за спречување на корупцијата.

Фокус на работниот состанок беше усогласувањето околу мерките и активностите кои ги преземаат двете комисии во изборната кампања, особено во делот на финансирање.

Двете страни ја истакнаа важноста на нивната соработка и со задоволство потврдија дека почеток на соработката ќе претставува меморандумот за соработка, кој ќе биде потпишан во роковите определени со Изборниот законик, од страна на Државната изборна комисија, Државната комисија за спречување на корупцијата и Државниот завод за ревизија.

На работниот состанок кој се одржа на 18.02.2019 година, во просториите на Државната изборна комисија, помеѓу Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Државната изборна комисија, се дискутираше за заедничките активности на двете институции во пресрет на Изборите за Претседател на Републиката 2019 година, кои ќе се одржат на 21.4.2019 година.

Двете страни се согласија да се интензивира меѓусебната соработка заради успешно реализирање на Изборите за Претседател на Републиката 2019 година. Посебен акцент беше ставен на прашањата поврзани со изборната кампања на кандидатите, односно медиумско претставување и платено политичко рекламирање.

На работниот состанок, двете страни се договорија да потпишат нов Меморандум за соработка. Потпишувањето на меморандумот ќе биде согласно роковите утврдени во Изборниот законик.

Skip to content