Заклучно 30 август 2021 година, до  24:00 часот, заврши постапката за собирање на потписи за кандидирање.  Согласно направените анализи од податоците добиени од страна на Подрачните одделенија и канцеларии на Државната изборна комисија, состојбата од постапката за собирање на потписи за кандидирање е следна:

 1. КАНДИДАТИ ЗА ГРАДОНАЧАЛНИЦИ НА ОПШТИНИТЕ КОИ ГИ СОБРАЛЕ ПОТРЕБНИТЕ ПОТПИСИ ЗА КАНДИДИРАЊЕ:
 1. Фатмир Лимани, кандидат за градоначалник на општина Кичево,
 2. Горан Рајчевски, кандидат за градоначалник на општина Чучер Сандево,
 3. Горан Чекаловиќ, кандидат за градоначалник на општина Чучер Сандево,
 4. Јован Пејовски, кандидат за градоначалник на општина Чучер Сандево,
 5. Стојанче Лазов, кандидат за градоначалник на општина Росоман,
 6. Перо Митревски кандидат за градоначалник на општина Македонска Каменица,
 7. Ана Петровска, кандидат за градоначалник на Град Скопје,
 8. Данела Арсовска, кандидат за градоначалник на Град Скопје,
 9. Ацо Новевски, кандидат за градоначалник на општина Македонски Брод
 10. Марјанчо Колевски, кандидат за градоначалник на општина Кратово,
 11. Сенат Усеиновски, кандидат за градоначалник на општина Охрид,
 12. Жарко Стеваноски, кандидат за градоначалник на општина Прилеп,
 13. Горан Поцев, кандидат за градоначалник на општина Радовиш,
 14. Слободан Даневски, кандидат за градоначалник на општина Свети Николе,
 15. Енвер Пајазити, кандидат за градоначалник на општина Брвеница,
 16. Жика Стојановски, кандидат за градоначалник на општина Илинден,
 17. Зоран Лазаровски-Паљо, кандидат за градоначалник на општина Битола
 18. Шаќир Ислјами, кандидат за градоначалник на општина Врапчиште, и
 19. Јордан Павлов, кандидат за градоначалник на општина Лозово.
 20. Глигор Петков, кандидат за градоначалник на општина Гевгелија,
 21. Миран Митревски, кандидати за градоначалник на општина Македонска Каменица,
 22. Александар Ѓорѓиевски, кандидат за градоначалник на општина Пехчево,
 23. Ристо Џаков, кандидат за градоначалник на општина Богданци,
 24. Зоран Ногачески, кандидат за градоначалник на општина Дебарца,
 25. Ангелчо Георгиевски, кандидат за градоначалник на општина Македонска Каменица,
 26. Максим Димитриевски, кандидат за градоначалник на општина Куманово,
 27. ИвицаТошевски, кандидат за градоначалник на општина Ранковце,
 28. Столе Атанасовски, кандидат за граноначалник на општина Илинден
 29. Александар Симоновски. Кандидат за градоначалник на општина Зелениково, и
 30. Влатко Смоковски, кандидат за градоначалник на општина Чучер Сандево,
 1. ГРУПИ НА ИЗБИРАЧИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТИ НА ОПШТИНИТЕ КОИ ГИ СОБРАЛЕ ПОТРЕБНИТЕ ПОТПИСИ ЗА КАНДИДИРАЊЕ:
 1. Група избирачи Петар Камчевски, листа на кандидати за членови на совет на општина Кавадарци,
 2. Група избирачи Ристо Сакалиев, листа на кандидати за членови на совет на општина Кавадарци,
 3. Група избирачи Аки Акиев, листа на кандидати за членови на совет на општина Кочани, 
 4. Група избирачи Франческо Наков, листа на кандидати за членови на совет на општина Чешиново- Облешево,
 5. Група избирачи Јана Белчева Андреевска, листа на кандидати за членови на совет на општина Центар.
 6. Група избирачи Борче Бучиновски, листа на кандидати за членови на совет на општина Могила,
 7. Група избирачиСејдо Селиов, листа на кандидати за членови на совет на општина Виница,
 8. Група избирачи Арбен Демироски, листа на кандидати за членови на совет на општина Охрид,
 9. Група избирачи Антонио Наумовски, листа на кандидати за членови на совет на општина Охрид,
 10. Група избирачи Димитар Веќановски, листа на кандидати за членови на совет на општина Охрид,
 11. Група избирачи Дарко Конески, листа на кандидати за членови на совет на општина Прилеп,
 12. Група избирачи Ристе Андонов, листа на кандидати за членови на совет на општина Свети Николе,
 13. Група избирачи Хамди Сулејмани, листа на кандидати за членови на совет на општина Тетово,
 14. Група избирачи Гарп Немиш, листа на кандидати за членови на совет на општина Велес,
 15. Група избирачи Невена Горгиевска, листа на кандидати за членови на совет на општина Карпош,
 16. Група избирачи Мирослав Славковиќ, листа на кандидати за членови на совет на општина Чучер Сандево,
 17. Група избирачи Горан Русовски, листа на кандидати за членови на совет на општина Чучер Сандево,
 18. Група избирачи Стефан Путовски, листа на кандидати за членови на совет на општина Чучер Сандево,
 19. Група избирачи Драгана Велковска, листа на кандидати за членови на совет на Град Скопје,
 20. Група избирачи Габриела Илиевска, листа на кандидати за членови на совет на општина Битола.
 21. Група избирачи Ивица Аврамовски,  листа на кандидати за членови на совет на општина Македонски Брод,
 22. Група избирачи Бране Јовановски,  листа на кандидати за членови на совет на општина Македонски Брод
 23. Група избирачи Филип Џуковски, листа на кандидати за совет на општина Маврово и Ростуше,
 24. Група избирачи Перо Митревски, листа на кандидати за членови на совет на општина Македонска Каменица,
 25. Група избирачи Ахмедин Рамовиќ, листа на кандидати за членови на совет на општина Долнени,
 26. Група избирачи Златко Шурбески,  листа на кандидати за членови на совет на општина Могила,
 27. Група избирачи Агим Садику,  листа на кандидати за членови на совет на општина Кичево,
 28. Група избирачи Венко Крстевски, листа на кандидати за членови на совет на општина Кочани,
 29. Група избирачи Владо Ристов, листа на кандидати за членови на совет на општина Зрновци,
 30. Група избирачи Македонка Ангеловска, листа на кандидати за членови на совет на општина Кратово,
 31. Група избирачи Димче Андрески, листа на кандидати за членови на совет на општина Дебарца,
 32. Група избирачи Александар Николоски, листа на кандидати за членови на совет на општина Дебарца,
 33. Група избирачи Дејан Ѓорѓиев, листа на кандидати за членови на совет на општина Пробиштип,
 34. Група избирачи Денис Тодоровски, листа на кандидати за членови на совет на општина Пробиштип
 35. Група избирачи Алексанрда Илиев Трајанова, листа на кандидати за членови на совет на општина Радовиш,
 36. Група избирачи Африм Селими, листа на кандидати за членови на совет на општина Врапчиште,
 37. Група избирачи Јован Златевски, листа на кандидати за членови на совет на општина Кавадарци,
 38. Група избирачи Владе Миланов, листа на кандидати за членови на совет на општина Лозово,
 39. Група избирачи Даниел Максимовски, листа на кандидати за членови на совет на општина Македонски Брод,
 40. Група избирачи Томе Ќичуков, листа на кандидати за членови на совет на општина Гевгелија,
 41. Група избирачи Миран Митревски, листа на кандидати за членови на совет на општина Македонска Каменица,
 42. Група избирачи Ангелчо Георгиевски листа на кандидати за членови на совет на општина Македонска Каменица,
 43. Група избирачи Стевче Стевоски, листа на кандидати за членови на совет на општина Охрид,
 44. Група избирачи Виолета Ѓорѓиевска, листа на кандидати за членови на совет на општина Пехчево,
 45. Група избирачи Маријан Алампиовски, листа на кандидати за членови на совет на општина Македонски Брод,
 46. Група избирачи Борис Ванчев, листа на кандидати за членови на совет на општина Богданци,
 47. Група избирачи Митко Камчев, листа на кандидати за членови на совет на општина Кавадарци,
 48. Група избирачи Маријанчо Арангелов, листа на кандидати за членови на совет на општина Кавадарци,
 49. Група избирачи Андон Крстевски, листа на кандидати за членови на совет на општина Демир Капија,
 50. Група избирачи Шевкет Асанов, листа на кандидати за членови на совет на општина Струмица,
 51. Група избирачи Ѓорѓи Танушев, листа на кандидати за членови на совет на општина Струмица,
 52. Група избирачи Костадин Ристоманов, листа на кандидати за членови на совет на општина Ново Село,
 53. Група избирачи Стојанчо Велков, листа на кандидати за членови на совет на општина Босилово,
 54. Група избирачи Трајче Илиевски, листа на кандидати за членови на совет на општина Гази Баба,
 55. Група избирачи Божо Лажетиќ, листа на кандидати за членови на совет на општина Центар, и
 56. Група избирачи Ивана Ѓорѓиевска, листа на кандидати за членови на совет на општина Куманово,
 57. Група избирачи Ремзи Медиќ, листа на кандидати за совет на општина Битола,
 58. Група избирачи Ристенка Алтипармаковска листа на кандидати за членови на совет на општина Битола,
 59. Група избирачи Дарко Спасовски, листа на кандидати за членови на совет на општина Ранковце,
 60. Група избирачи Сузана Ѓорѓевиќ, листа на кандидати за членови на совет на општина Куманово,
 61. Група избирачи Муамет Ахмедов, листа на кандидати за членови на совет на општина Чашка,
 62. Група избирачи Дејан Димитровски, листа на кандидати за членови на совет на општина Гази Баба,
 63. Група избирачи Александар Јаневски, листа на кандидати за членови на совет на општина Петровец,
 64. Група избирачи Свето Димовски, листа на кандидати за членови на совет на општина Чучер Сандево,
 65. Група избирачи Абдула Реџепи, листа на кандидати за членови на совет на општина Липково,
 66. Група избирачи Бојан Трајковски, листа на кандидати за членови на совете на општина Старо Нагоричане, и
 67. Група избирачи Милош Стаменковиќ, листа на кандидати за членови на совет на општина Куманово,
 1. КАНДИДАТИ ЗА ГРАДОНАЧАЛНИЦИ КОИ НЕ ГИ СОБРАЛЕ ПОТРЕБНИТЕ ПОТПИСИ ЗА КАНДИДАИРАЊЕ:
 1. Дејан Велиновски, кандидат за градоначалник на општина Македонска Каменица,
 2. Насто Палиоски, кандидат за градоначалник на општина Струга,
 3. Иљо Ангов, кандидат за градоначалник на општина Василево,
 4. Васко Костов, кандидат за градоначалник на општина Карпош,
 5. Мартин Кировски, кандидат за градоначалник на општина Кочани,
 6. Зоран Чиплаковски, кандидат за градоначалник на општина Берово,
 7. Љубомир Јосифовски, кандидат за градоначалник на Град Скопје, и
 8. Господин Попоски, кандидат за градоначалник на општинаВевчани,
 1. ГРУПИ НА ИЗБИРАЧИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНИТЕ КОИ НЕ ГИ СОБРАЛЕ ПОТРЕБНИТЕ ПОТПИСИ ЗА КАНДИДИРАЊЕ
 1. Група избирачи Стојанчо Трпески- Чауш, листа на кандидати за членови на совет на општина Македонски Брод, и
 2. Група избирачи Абдул Азис Адеми, листа на кандидати за членови на совет на општина Тетово,

ТИМ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content