Лого ДИК новости

Me përfundim më 30 gusht 2021, deri në orën 24:00, mbaroi procedura për grumbullimin e nënshkrimeve për kandidim. Në pajtim me analizat e bëra mbi të dhënat e fituara nga ana e Seksioneve dhe zyrave rajonale  të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, gjendja nga procedura për grumbullimin e nënshkrimeve për kandidim është si vijon:

 1. KANDIDATË PËR KRYETARË TË KOMUNAVE TË CILËT I KANË GRUMBULLUAR NËNSHKRIMET E NEVOJSHME PËR KANDIDIM:
 1. Fatmir Limani, kandidat për kryetar i komunës Kërçovë,
 2. Goran Rajçevski, kandidat për kryetar i komunës Çuçer Sandevë,
 3. Goran Çekalloviq, kandidat për kryetar i komunës Çuçer Sandevë,
 4. Jovan Pejovski, kandidat për kryetar i komunës Çuçer Sandevë,
 5. Stojançe Llazov, kandidat për kryetar i komunës Rosoman,
 6. Pero Mitrevski, kandidat për kryetar i komunës Makedonska Kamenica,
 7. Ana Petrovska, kandidate për kryetare e Qytetit Shkup,
 8. Danella Arsovska, kandidate për kryetare e Qytetit Shkup,
 9. Aco Novevski, kandidat për kryetar i komunës Makedonski Brod,
 10. Marjanço Kolevski, kandidat për kryetar i komunës Kratovë,
 11. Senat Useinovski, kandidat për kryetar i komunës Ohër,
 12. Zharko Stevanoski, kandidat për kryetar i komunës Prilep,
 13. Goran Pocev, kandidat për kryetar i komunës Radovish,
 14. Sllobodan Danevski, kandidat për kryetar i komunës Shën Nikole,
 15. Enver Pajaziti, kandidat për kryetar i komunës Bërvenicë,
 16. Zhika Stojanovski, kandidat për kryetar i komunës Ilinden,
 17. Zoran Llazarovski-Palo, kandidat për kryetar i komunës Manastir
 18. Shaqir Islami, kandidat për kryetar i komunës Vrapçishtë, dhe
 19. Jordan Pavllov, kandidat për kryetar i komunës Llozovë.
 20. Gligor Petkov, kandidat për kryetar i komunës Gjevgjeli,
 21. Miran Mitrevski, kandidat për kryetar i komunës Makedonska Kamenica,
 22. Aleksandar Gjorgjievski, kandidat për kryetar i komunës Pehçevë,
 23. Risto Xhakov, kandidat për kryetar i komunës Bogdanci,
 24. Zoran Nogaçeski, kandidat për kryetar i komunës Debarcë,
 25. Angellço Georgievski, kandidat për kryetar i komunës Makedonska Kamenica,
 26. Maksim Dimitrievski, kandidat për kryetar i komunës Kumanovë,
 27. Ivica Toshevski, kandidat për kryetar i komunës Rankovcë,
 28. Stole Atanasovski, kandidat për kryetar i komunës Ilinden,
 29. Aleksandar Simonovski, kandidat për kryetar i komunës Zelenikovë, dhe
 30. Vllatko Smokovski, kandidat për kryetar i komunës Çuçer Sandevë,
 1. GRUP ZGJEDHËSISH PËR ANËTARË TË KËSHILLAVE TË KOMUNAVE TË CILËT I KANË MBLEDHUR NËNSHKRIMET E NEVOJSHME PËR KANDIDIM:
 1. Grup zgjedhësish Petar Kamçevski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Kavadarci,
 2. Grup zgjedhësish Risto Sakalliev, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Kavadarci,
 3. Grup zgjedhësish Aki Akiev, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Koçani, 
 4. Grup zgjedhësish Françesko Nakov, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Çeshinovë- Obleshevë,
 5. Grup zgjedhësish Jana Bellçeva Andreevska, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Qendër.
 6. Grup zgjedhësish Borçe Buçinovski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Mogillë,
 7. Grup zgjedhësishSejdo Seliov, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunësVinicë,
 8. Grup zgjedhësish Arben Demiroski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Ohër,
 9. Grup zgjedhësish Antonio Naumovski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Ohër,
 10. Grup zgjedhësish Dimitar Veqanovski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Ohër,
 11. Grup zgjedhësish Darko Koneski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Prilep,
 12. Grup zgjedhësish Riste Andonov, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Shën Nikole,
 13. Grup zgjedhësish Hamdi Sulejmani, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Tetovë,
 14. Grup zgjedhësish Garp Nemish, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Veles,
 15. Grup zgjedhësish Nevena Gorgievska, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Karposh,
 16. Grup zgjedhësish Mirosllav Sllavkoviq, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Çuçer Sandevë,
 17. Grup zgjedhësish Goran Rusovski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Çuçer Sandevë,
 18. Grup zgjedhësish Stefan Putovski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Çuçer Sandevë,
 19. Grup zgjedhësish Dragana Vellkovska, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të Qytetit Shkup,
 20. Grup zgjedhësish Gabriella Ilievska, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Manastir.
 21. Grup zgjedhësish Ivica Avramovski,  listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Makedonski Brod,
 22. Grup zgjedhësish Brane Jovanovski,  listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Makedonski Brod
 23. Grup zgjedhësish Filip Xhukovski, listë e kandidatëve për këshillin e komunës Mavrovë dhe Rostushë,
 24. Grup zgjedhësish Pero Mitrevski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Makedonska Kamenica,
 25. Grup zgjedhësish Ahmedin Ramoviq, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Dollneni,
 26. Grup zgjedhësish Zllatko Shurbeski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Mogillë,
 27. Grup zgjedhësish Agin Sadiku, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunësKërçovë,
 28. Grup zgjedhësish Venko Kërstevski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Koçani,
 29. Grup zgjedhësish Vllado Ristov, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Zërnovci,
 30. Grup zgjedhësish Makedonka Angellovska, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Kratovë,
 31. Grup zgjedhësish Dimçe Andreski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunësDebarcë,
 32. Grup zgjedhësish Aleksandar Nikolloski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Debarcë,
 33. Grup zgjedhësish Dejan Gjorgjiev, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Probishtip,
 34. Grup zgjedhësish Denis Todorovski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Probishtip
 35. Grup zgjedhësish Aleksandra Iliev Trajanova, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Radovish,
 36. Grup zgjedhësish Afrim Selimi, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Vrapçishtë,
 37. Grup zgjedhësish Jovan Zllatevski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Kavadarci,
 38. Grup zgjedhësish Vllade Millanov, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Llozovë,
 39. Grup zgjedhësish Daniell Maksimovski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Makedonski Brod,
 40. Grup zgjedhësish Tome Qiçukov, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Gjevgjeli,
 41. Grup zgjedhësish Miran Mitrevski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Makedonska Kamenica,
 42. Grup zgjedhësish Angellço Georgievski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Makedonska Kamenica,
 43. Grup zgjedhësish Stevçe Stevoski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Ohër,
 44. Grup zgjedhësish Violeta Gjorgjievska, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Pehçevë,
 45. Grup zgjedhësish Marijan Allampiovski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Makedonski Brod,
 46. Grup zgjedhësish Boris Vançev, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Bogdanci,
 47. Grup zgjedhësish Mitko Kamçev, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Kavadarci,
 48. Grup zgjedhësish Marijanço Arangellov, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Kavadarci,
 49. Grup zgjedhësish Andon Kërstevski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Demir Kapi,
 50. Grup zgjedhësish Shevket Asanov, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Strumicë,
 51. Grup zgjedhësish Gjorgji Tanushev, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Strumicë,
 52. Grup zgjedhësish Kostadin Ristomanov, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Novo Sello,
 53. Grup zgjedhësish Stojanço Vellkov, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Bosilovë,
 54. Grup zgjedhësish Trajçe Ilievski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Gazi Babë,
 55. Grup zgjedhësish Bozho Llazhetiq, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Qendër, dhe
 56. Grup zgjedhësish Ivana Gjorgjievska, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Kumanovë,
 57. Grup zgjedhësish Remzi Mediq, listë e kandidatëve për këshillin e komunës Manastir,
 58. Grup zgjedhësish Ristenka Altiparmakovska listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Manastir,
 59. Grup zgjedhësish Darko Spasovski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Rankovcë,
 60. Grup zgjedhësish Suzana Gjorgjeviq, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Kumanovë,
 61. Grup zgjedhësish Muamet Ahmedov, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Çashkë,
 62. Grup zgjedhësish Dejan Dimitrovski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Gazi Babë,
 63. Grup zgjedhësish Aleksandar Janevski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Petrovec,
 64. Grup zgjedhësish Sveto Dimovski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Çuçer Sandevë,
 65. Grup zgjedhësish Abdulla Rexhepi, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Likovë,
 66. Grup zgjedhësish Bojan Trajkovski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Staro Nagoriçane, dhe
 67. Grup zgjedhësish Millosh Stamenkoviq, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Kumanovë,
 1. KANDIDATË PËR KRYETAR KOMUNE TË CILËT NUK I KANË MBLEDHUR NËNSHKRIMET E NEVOJSHME PËR KANDIDIM:
 1. Dejan Velinovski, kandidat për kryetar i komunës Makedonska Kamenica,
 2. Nasto Palioski, kandidat për kryetar i komunës Strugë,
 3. Ilo Angov, kandidat për kryetar i komunës Vasilevë,
 4. Vasko Kostov, kandidat për kryetar i komunës Karposh,
 5. Martin Kirovski, kandidat për kryetar i komunës Koçani,
 6. Zoran Çipllakovski, kandidat për kryetar i komunës Berovë,
 7. Lubomir Josifovski, kandidat për kryetar i Qytetit Shkup, dhe
 8. Gospodin Poposki, kandidat për kryetar i komunës Vevçani,
 1. GRUP I ZGJEDHËSVE PËR ANËTARË TË KËSHILLAVE TË KOMUNAVE TË CILËT NUK I KANË MBLEDHUR NËNSHKRIMET E NEVOJSHME PËR KANDIDIM
 1. Grup zgjedhësish Stojanço Tërpeski- Çaush, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Makedonski Brod, dhe
 2. Grup zgjedhësish Abdul Azis Ademi, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Tetovë,

EKIPI PËR MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content