Лого ДИК новости

Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u miratuan aktet në vijim:

Udhëzimi për mënyrën e vërtetimit të identitetit të votuesit me të cilën rregullohet mënyra e votimit me dhe pa aplikim të aparatit për identifikimin biometrik të votuesve AIBV, përkatësisht cili do ta përdor AIBV-në, si do të realizohet votimi me përdorim të AIBV, veprimi në rast se AIBV është me defekt teknik dhe është i papërdorshëm, përjashtime nga votimi me pajisje teknike, procesi për votim pa aplikim të AIBV-së dhe ngjashëm. Për këtë shkak Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e prezantoi dukjen dhe mënyrën si funksionon AIBV, me qëllim që votuesit të njoftohen me dukjen dhe mënyrën votimit.

Për më tepër, u miratua Vendim për përcaktim shuma maksimale e mjeteve të nevojshme për marrjen me qira të hapësirave në pronësi private për realizimin e votimit për ato vendvotime ku nuk ekzistojnë objekte publike që i plotësojnë kushtet ligjore për realizimin e votimit dhe për të cilat është përcaktuar shumë maksimale nga 3000 denarë.

Njëzëri u miratua edhe Vendimi për dukjen dhe përmbajtjen e ekstrakteve të shtypura nga listat zgjedhor, ku është përcaktuar cilat të dhëna do të jenë të përfshira në anët e brendshme të ekstrakteve të Listave zgjedhore, në drejtim të zbatimit të drejtë të dispozitave nga neni 45 i Kodit Zgjedhor.

Njëkohësisht, u miratua edhe Udhëzimi për pranimin, vendosjen dhe ruajtjen e AIBV-ve që gjenden në hapësirat e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, në drejtim të aspektit të siguruar, të gjitha procedurat, protokollet për ruajtje, pranim dhe sigurim të AIBV.

Gjithashtu, në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u shqyrtuan kërkesat për mospranim për kryerje të detyrës kryetar, zëvendëskryetar, anëtar dhe zëvendësanëtar të komisioneve komunale të zgjedhjeve, ndërsa më pas, lidhur me kërkesat që u pranuan nga ana e Komisionit, u bë zgjedhje e rastësishme për kryetar, zëvendëskryetar, anëtar dhe zëvendësanëtar të Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve.

Aktet e miratuara nga kjo seancë do të publikohen në ueb faqen zyrtare.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content