ржавната изборна комисија постапувајќи по примените приговори за заштита на избирачкото право од подносители кои ги нема во Избирачкиот список, односно ги нема во ниту една база на податоци, врз основа на член 149 став 3 од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 136/16 и 142/16), дава

ИЗВЕСТУВАЊЕ
ПО ПОДНЕСЕНИ ПРИГОВОРИ ЗА ЗАШТИТА НА ИЗБИРАЧКО ПРАВО ОД ПОДНОСИТЕЛИ КОИ
ГИ НЕМА ВО НИТУ ЕДНА БАЗА НА ПОДАТОЦИ

Постапувајќи по приговорите Државната изборна комисија од увидот во заклучениот Избирачки список утврди дека на лодносителите на приговорите не т повредено избирачкото право а не се запишани во Избирачкиот список поради неисполнување на еден од условите наведени во член 43 од Изборниот законик,

Врз основа на горенаведената фактичка состојба, Државната изборна комисија согласно член 149 став 3 од Изборниот законик одлучи овие приговори ДА БИДАТ ОДБИЕНИ…(повеќе)

Skip to content